Aktualności

Wydajność układów hydraulicznych

Współczesny świat konkurencji wymusza na producentach maksymalne wykorzystanie możliwości swoich urządzeń. Nawet niewielki wzrost wydajności maszyn może oznaczać różnicę pomiędzy zy...>> więcej

Nowa seria olejów hydraulicznych Mobil DTE 20 Ultra

Nowa seria olejów hydraulicznych Mobil DTE 20 Ultra
o wydłużonej trwałości eksploatacyjnej
>> więcej

Dobry serwis olejowy przyciąga klientów

Dobry serwis olejowy przyciąga klientów
PAPIS AUTO Serwis o udziale w programie Mobil 1™ Workshop>> więcej

Turbosprężarka czy sprężarka mechaniczna

Turbosprężarka czy sprężarka mechaniczna?>> więcej

ExxonMobil

Czy wiesz że?

Historia firmy ExxonMobil zaczęła się w 1866 roku, kiedy w Rochester (Stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone) Hiram Bond Everest i Matthew P.Ewing odkryli i uruchomili próżniową destylację ropy naftowej oraz utworzyli firmę Vacuum Oil Co. z siedzibą w Rochester.

Narzędzie doboru oleju

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego oleju lub szukasz odpowiedniego oleju dla Twojego samochodu osobowego, dostawczego czy ciężarowego, to narzędzie pomoże Ci znaleźć odpowiedni olej na podstawie podanych przez Ciebie danych.

Narzędzie doboru produktów Mobil do silnika gazowego

Narzędzie doboru oleju Product Selector

Dobierz właściwy olej do samochodu osobowego i dostawczego

Dobierz olej do pojazdu ciężarowego lub maszyny roboczej

Ekologia

„Jedynie wspólny wysiłek wszystkich ludzi razem i każdego z osobna, podejmowany codziennie,
w każdym miejscu: w domu, w pracy, podczas wypoczynku, jest w stanie zahamować degradację środowiska, wpłynąć na poprawę jakości naszego życia i zdrowia oraz zapewnić perspektywy godziwego życia przyszłym pokoleniom.”

                                                                                                                                   Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej
                                                                                                                                                                                 Warszawa 2001 r.

Co to są oleje przepracowane - odpadowe?

Rozwój maszyn i urządzeń technicznych a także motoryzacji, spowodował nasilenie szeregu negatywnych zjawisk. Jednym z nich jest zwiększenie ilości olejów smarowych (silnikowych i przekładniowych) wycofanych z użycia na skutek utraty zdolności eksploatacyjnych. Oleje te noszą nazwę olejów przepracowanych lub odpadowych.

         Oleje odpadowe pochodzące z rynku motoryzacyjnego:

 • zużyte oleje silnikowe
 • oleje przekładniowe

Oleje odpadowe pochodzące z przemysłu:

 • zanieczyszczone oleje hydrauliczne,
 • przekładniowe,
 • maszynowe,
 • turbinowe,
 • sprężarkowe,
 • transformatorowe,
 • grzewcze

Oleje odpadowe pochodzące z odzysku:

 • oleje używane do obróbki metali (emulgujące i nieemulgujące),
 • oleje procesowe,
 • oleje ochronnych
 • oleje z odolejania w separatorach.

Odpady zanieczyszczone olejami:

 • zaolejone szlamy z separatorów olejowych oraz odstojników,
 • szlamy z obróbki metali zawierające oleje,
 • zużyte filtry olejowe,
 • zaolejone zużyte sorbenty,
 • trociny,
 • czyściwo
 • opakowania po olejach.

  Zmiany jakościowe oleju smarowego w okresie eksploatacji

Oleje odpadowe stanowią największe i cenne źródło oleju mineralnego, jednak w okresie eksploatacji jakość oleju, w miarę upływu czasu pracy, ulega zmianie - degradacji. Odpady te zawierają zanieczyszczenia związane z rodzajem stosowanego oleju oraz z procesem eksploatacji. Degradacja oleju związana jest ze zmianą jego właściwości fizykochemicznych w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury oraz tlenu z powietrza, w obecności katalitycznie oddziałujących metali oraz mechanicznych sił ścinających. W czasie pracy silnika następuje zanieczyszczenie oleju smarującego gazami spalinowymi oraz produktami spalania paliwa silnikowego. Zachodzące zmiany prowadzą do powstawania laków, żywic, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz do przekształceń chemicznych w dodatkach uszlachetniających. Skład chemiczny olejów przepracowanych jest skomplikowany i wysoce toksyczny,
a reagujące między sobą pierwiastki, tworzą często niebezpieczne dla środowiska i człowieka związki. W olejach  odpadowych obecne są również produkty rozpadu termicznego i mechanicznego polimerów oraz metale pochodzące ze zużycia elementów silnika. Całkowita zawartość zanieczyszczeń, na którą składają się zanieczyszczenia typowe, związane z eksploatacją olejów smarowych oraz zanieczyszczenia przypadkowe (rozpuszczalniki,farby, tłuszcze) powoduje, że pozostająca do odzyskania baza olejowa stanowi około 80% m/m zbieranych olejów odpadowych.

Gospodarka olejami przepracowanymi – odpadowymi

Sytuacja w zakresie postępowania z odpadami powstającymi w związku z eksploatacją pojazdów mechanicznych, jak również urządzeń przemysłowych, w których wykorzystywane są oleje mineralne (transformatory, sprężarki, turbiny elektryczne i inne) daleka jest od poprawnej, zwłaszcza odnośnie stosowanych metod ich usuwania i unieszkodliwiania. Pozbywanie się olejów przepracowanych, poprzez wylewanie ich wprost do otoczenia, stanowi wielkie zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi i zwierząt.
Związki chemiczne, przedostając się do wód, gleb i powietrza, ulegają całkowitej lub częściowej degradacji tworząc niekiedy zanieczyszczenia wtórne, często bardziej toksyczne od pierwotnych. Jedno z największych zagrożeń środowiska naturalnego stanowią substancje ropopochodne. Należą one do zanieczyszczeń antropogenicznych, mimo iż ropa naftowa jest substancją naturalną. Spośród węglowodorów ropopochodnych WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) oraz EC (Wspólnota Europejska) jako najbardziej toksyczne i rakotwórcze wymieniają na pierwszym miejscu BTEX. Są to monopierścieniowe węglowodory aromatyczne: benzen, toluen, etylobenzen, o,m,p-ksylen. Głównymi drogami wnikania związków organicznych do organizmu ludzkiego są drogi oddechowe, przewód pokarmowy oraz skóra. W zależności od czasu ekspozycji i dawki substancji toksycznej wystąpić mogą dwa rodzaje efektów zdrowotnych: chroniczne (w tym rak), oraz efekty ostre (począwszy od bólu głowy do śmierci włącznie). Względy ekologiczne nakazują więc zbieranie olejów przepracowanych oraz ich kontrolowaną utylizację w sposób jak najmniej szkodliwy dla środowiska naturalnego. Najbardziej racjonalną formą unieszkodliwiania olejów przepracowanych jest ich przemysłowe zagospodarowanie. W praktyce rozróżnia się następujące sposoby wykorzystania olejów przepracowanych - odpadowych:
a) poddanie procesom oczyszczania i przywrócenie olejom ich pierwotnych właściwości poprzez filtrację, wirowanie, odparowanie pod próżnią, w celu ich późniejszego zastosowania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem lub jako środka smarowego niższej klasy jakościowej,
b) ponowna obróbka - usunięcie z olejów odpadowych zanieczyszczeń mechanicznych i wody dla uzyskania komponentu paliwowego o jakości zgodnej ze specyfikacją paliwa zastępczego,
c) regeneracja głęboka (re-rafinacja) " odpowiednie przetworzenie fizyko"chemiczne i pozyskanie z olejów odpadowych surowców petrochemicznych, które mogą być użyte do produkcji nowych olejów smarowych lub np. lekkich olejów opałowych,
d) recykling - zastosowanie olejów zużytych jako surowca w rafinerii lub współpracującej z rafinerią instalacji w celu produkcji wysokiej klasy paliw lub olejów bazowych,
e) zużycie olejów jako paliwa.
Najkorzystniejszym sposobem zagospodarowania olejów przepracowanych jest ich rerafinacja. Proces ten nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz pozwala na otrzymanie olejów silnikowych po kosztach niższych, niż drogą klasyczną z ropy naftowej. Istnieje również możliwość wykorzystania olejów odpadowych jako paliwa przeznaczonego do opalania pieców kotłowych w celu odzysku ich energii cieplnej. Ten sposób utylizacji charakteryzuje się niskimi kosztami, ale stwarza znaczne zagrożenie dla środowiska naturalnego zwłaszcza, gdy oleje spala się w nieodpowiednich do tego celu piecach. Z tego względu, często wykorzystuje się oleje  przepracowane jako paliwo dodatkowe, w mieszaninie ze zlewkami pochodzenia organicznego, takimi jak rozpuszczalniki, farby, dodatki myjące. Oleje odpadowe, nie nadające się ze względu na stopień ich zanieczyszczenia do regeneracji lub rerafinacji mogą być dozowane na linii odpadów komunalnych i spalane wraz z nimi w instalacjach do spalania odpadów komunalnych.
Duże ilości olejów przepracowanych zużywa się także jako paliwo w cementowniach.
Uwalniane w procesie spalania metale ciężkie są wiązane w cemencie i nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Dla właściwego postępowania z olejami odpadowymi wprowadzono w Ustawie o odpadach szczegółowe zasady gospodarowania tymi odpadami. Są one następujące:
* oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację, rozumianą jako każdy proces, w którym oleje bazowe mogą być produkowane przez rafinowanie olejów odpadowych, a w szczególności przez usunięcie zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w tych olejach,
* jeżeli regeneracja olejów odpadowych jest niemożliwa ze względu na stopień ich zanieczyszczenia, określony w odrębnych przepisach, oleje te powinny być poddane innym procesom odzysku,
* jeżeli regeneracja olejów odpadowych lub innych procesów odzysku są niemożliwe, dopuszcza się ich unieszkodliwianie,
* posiadacz odpadów w postaci olejów odpadowych, powstałych w wyniku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, powinien przekazać te odpady podmiotowi gwarantującemu zgodne z prawem ich zagospodarowanie,
* zakazuje się mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierającymi PCB, w czasie ich zbierania lub magazynowania,
* zakazuje się zrzutu olejów odpadowych do wód, do gleby lub do ziemi.
Oleje odpadowe powinny być przechowywane w zbiornikach podziemnych lub naziemnych lub w szczelnych opakowaniach pod zadaszeniem i na utwardzonej powierzchni.

Wg. opracowania: I.G.O. Sp. z o. o.

              
    Co robić ze zużytym olejem

Zagrożenie jakie może wywołać nieodpowiedzialne „pozbycie się problemu” jest ogromne. Związki chemiczne przedostając się do wód, gleb i powietrza ulegają całkowitej lub częściowej degradacji, tworząc czasem tzw. zanieczyszczenia wtórne, które często są bardziej toksyczne od zanieczyszczeń pierwotnych.
Pomimo, że ropa naftowa jest substancją naturalną, związki ropopochodne stanowią jedno z największych zagrożeń dla środowiska. Niestety oleje należą do tej grupy produktów, więc względy ekologiczne oraz prawo nakazują zbieranie i kontrolowaną ich utylizację w sposób jak najmniej szkodliwy dla środowiska.
    
      Pozbywanie się przepracowanych olejów poprzez wylewanie ich wprost do otoczenia pociąga za sobą ogromne zagrożenie dla środowiska, a przede wszystkim dla zdrowia ludzi oraz zwierząt. Wylany olej skaża glebę, przenika do wód gruntowych i poprzez wody podskórne oraz cieki wodne trafia do zbiorników wodnych oraz rzek. Wystarczy kilogram przepracowanego oleju by 5 mln litrów wody stało się niezdatne do picia.
Bywa, że przepracowany olej wykorzystywany jest do innych celów, np. przez rolników do konserwacji maszyn i drewna. Nie nadaje się on jednak do tego – stracił już bowiem swoje właściwości, a spływając z deszczem do gleby powoduje jej degradacje.
Przepracowanego oleju nie wolno również spalać – to najgorsze z możliwych rozwiązań. Ilość szkodliwych substancji wydzielanych podczas tego procesu wystarczy by zabić mieszkańców domu z uszkodzoną wentylacją. Spalenie tony przepracowanego oleju powoduje emisje do atmosfery 10 kg trucizn. Są to związki cynku, manganu, ołowiu, fosforu, siarki oraz chloropochodne.

      Cóż wiec począć z przepracowanym olejem, który pozostał po wymianie?
Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. Nr. 62 poz 628), która obecnie obowiązuje w naszym kraju, przepracowany olej jest odpadem i podlega przepisom tej ustawy. Przepisy te definiują olej odpadowy jako „(...) wszystkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się do zastosowania do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności są to zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje do turbin i oleje hydrauliczne”. Przepisy te mówią, że każdy posiadacz przepracowanych olejów, które w rozumieniu ustawy są odpadami, powstałymi w wyniku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jeśli nie jest w stanie we własnym zakresie regenerować i unieszkodliwiać olejów, powinien przekazać te przepracowane oleje podmiotowi gwarantującemu zgodne z prawem zagospodarowanie odpadu. Ustawa zakazuje wylewania przepracowanych olejów do wód lub do ziemi. Wytwarzając więcej niż 100 kg przepracowanego oleju rocznie należy uzyskać ze starostwa powiatowego decyzje zatwierdzającą program gospodarki odpadami. Wniosek złożony w starostwie oprócz REGONU oraz aktualnego odpisu z KRS (lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) powinien także zawierać dokument stwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie przepracowanego oleju.

      Zużyte smary i oleje możemy gromadzić w osobnym zbiorniku i przekazywać do stacji benzynowej. Wtedy należy prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów, a także wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska w związku ze składowaniem odpadów. Najłatwiejszym jednak sposobem pozbycia się przepracowanego oleju jest zlecenie dokonania wymiany oleju oraz gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, czyli innemu przedsiębiorstwu. Należy jednak pamiętać, że można to zlecić tylko podmiotom, które uzyskały zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. W takim przypadku, w świetle przepisów, wytwórcą odpadów jest właśnie przedsiębiorstwo wykonujące usługi wymiany oleju, nie zaś zlecający. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest niewątpliwa oszczędność czasu, brak zbędnych resztek oleju po wymianie oraz brak zbędnych pustych opakowań.

Linia